ترانسفر

 شركت اسكايلند خدمات اضافي  در مورد ترانسفر ارائه مي كنند. با شركت اسكايلند شما مي توانيد سرويس ترانسفر از فرودگاه يا از ايسگاه قطار تا هتل يا تا هر جاي ديگر را استفاده نمایید. اتومبيل هاي با كلاس متنوع داريم : كلاس اقتصادي و با صرفه، كلاس بيزنس، ميني ون و اتوبوس هاي بزرگ براي گروه

трансфер.png